ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη 13 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 76

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΔΑ: Ω0ΣΧΟΚ7Ε-ΜΑΔ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            

Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη                                                   

Τηλέφωνο: 2541072554         

e-mail:

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη για την παροχή της υπηρεσίας: «ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, έτους 2015», προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακόσιων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (73.615,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α , Ξάνθη 67100. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως και τις 13:00 την ίδια μέρα. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197,00€) ισχύος μέχρι την 20η Απριλίου 2015.

Αντίγραφα του διαγωνισμού παρέχονται από το www.cityofxanthi.gr, www.ebex.gr και το www.eprocurement.gov.gr . (ΑΔΑΜ: 15PROC002524728).

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.

Πασχάλης Λύρατζης

 

  Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης (.doc)

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.