ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πλατεία Διοικητηρίου

Στέγη Πολιτισμού

671 00 ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 2541022332

Fax. 2541076064

e-mail :

ΑΔΑ: 60ΥΗΩΚ8-ΟΙΡ

14PROC002497387 2014-12-22

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ», με προϋπολογισμό 349.500,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1) ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 168.203,53 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 60.187,70 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και 3) Η/Μ με προϋπολογισμό 43.732,05 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Πολιτισμού, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 15-01-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541022332, Fax επικοινωνίας: 2541076064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ.Ευμορφία Παρδάλη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Πολιτισμού, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, στις 20-01-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού

Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και

ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.682,93 ΕΥΡΩ με χρόνο

ισχύος όχι μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20-11-2015.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ1, με πίστωση 50.000,00 ευρώ για το έτος 2015.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

 

ΞΑΝΘΗ 19-12-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.