ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΟΜ.
Ξάνθη :18/12/2014
Αρ. Πρωτ. 66907

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξάνθης, σύμφωνα με τις 165 – 229/2014 αποφάσεις της Οικονομικής του Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Ηλε3κτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή προμηθευτή για την εργασία «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», Υποέργο της Πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Εθνικών Πόρων.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ». Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, εργασία και υποχρέωση, που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.


Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές κατατίθονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά στις 21 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής .

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι καθαρή αξία 162.601,63€ πλέον ΦΠΑ 37.398,37€) και των νόμιμων κρατήσεων. Η έναρξη της προμήθειας συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη της προμήθειας συμπίπτει με την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης και με χρονική διάρκεια υλοποίησης 6 μηνών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους.

Η κάθε προσφορά συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α δηλαδή 3.252,02 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150 ημέρες.

Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται επίσης μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.cityofxanthi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.
Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΩΝ συμβάσεων, στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου για 17 ημέρες τουλάχιστον, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Γεώργιος Παπασταματίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.