ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                          ΑΔΑ: Β39ΟΩΚ8-37Ξ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                      14PROC002387118 2014-11-07

Πλατεία Διοικητηρίου

Κτίριο Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών

Τ.Κ. : 67100, Ξάνθη

Τηλ.: 2541022332 - 2541073443

Fax: 2541076064

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με προϋπολογισμό 422.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ με προϋπολογισμό 226.555,57 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 2) Η/Μ με προϋπολογισμό 90.096,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και 3) ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 14.144,30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Πολιτισμού, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 27-11-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541022332, Fax επικοινωνίας: 2541076064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Όλγα Φάκα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Πολιτισμού, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, στις 02-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.861,79 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 02-10-2015.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ1, με πίστωση 203.139,07 ευρώ για το 2014 και 218.860,93 ευρώ για το 2015.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ 05-11-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.