ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη 01-08- 2014
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ: 41605
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ               
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:25410 22359
 
ΠΡΟΣΚΛΗ​ΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ο οποίος αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τηθύς», που υλοποιεί την πράξη «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ» και με κωδικό ΟΠΣ 375466, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, προτίθεται στα πλαίσια της δράσης 2 «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» να διοργανώσει ένα Συμπόσιο Προβληματισμού όπου θα συμμετάσχουν όλοι οι συντελεστές / μέλη της Α.Σ., συλλογικές οργανώσεις των ομάδων στόχου, εκπρόσωποι των επωφελουμένων, των επαγγελματικών και εργοδοτικών οργανώσεων, κ.α.
Το συμπόσιο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις / παρουσιάσεις, συζητήσεις, κ.ά, όπου διαχέονται τα αποτελέσματα του έργου, αναπτύσσονται προβληματισμοί και καταθέτονται συγκεκριμένες προτάσεις από τους συμμετέχοντες.
Στόχος είναι η πληροφόρηση όλων των αρμοδίων φορέων για τα αποτελέσματα του προγράμματος και τις δυνατότητες αξιοποίησης καλών πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων που αναπτύχθηκαν ή/και χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (5.396,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
Διάρκεια του έργου: Η ενέργεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τα παραδοτέα να έχουν παραδοθεί μέσα σε διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων. Κριτήριο θα είναι η οικονομικότερη προσφορά.
 
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών με το αντικείμενο, υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων Γ) όσοι μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση και να διαθέτουν σε ισχύ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου ΚΑΔ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ξάνθης, μέχρι την Παρασκευή 8 Αυγούστου και ώρα 14.30
 
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
 
Το περιεχόμενο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, αντίγραφο της έναρξης τους στη ΔΟΥ, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για την εγγραφή τους σ’ αυτό ή αντίγραφο της αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος ή άλλο ανάλογο έγγραφο που να πιστοποιεί την δραστηριότητά τους, επιστολή υποβολής προσφοράς και συμπληρωμένα τα έντυπα του παραρτήματος, αποκλειστικά στη μορφή που παρατίθενται. Επικουρικά, δύνανται οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα τεκμηριώσει με καλύτερο τρόπο την προσφορά τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για τα τεύχη της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κ. Κυριάκο Πεπονίδη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα τηλ 2541022359
                                                                       
 
                                                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.