ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ξάνθη 28 Ιουλίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 1635    
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α
Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη                                                  
Τηλέφωνο: 2541072554        
Πληροφορίες: Γεώργιος Σπυριδόπουλος
e-mail:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ. απόφαση 42/2014 (ΑΔΑ: ΩΠ2ΚΟΚ7Ε-6ΩΦ) του Διοικητικού Συμβουλίου, την απόφαση 69/2014 της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν 2190/1994, την αρ. 8633/07-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΚΜ4ΟΡ1Υ-Φ0Δ) έγκριση νομιμότητας του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ ατόμων (8) ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2014, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.
Οι εργάτες θα εργαστούν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι από 18 Αυγούστου έως και την 19 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος από τις 04 έως και τις 08 Αυγούστου 2014, κατά τις εργάσιμες ώρες.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας και ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου (Ν.2647/1998, άρθ. 4, παρ. 5).
 
Ο πρόεδρος του Ν.Π.
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.