ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:25410 22359
Αριθμ. Πρωτ: 38733
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
 
Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), για την παρακάτω προμήθεια:
1. «Προμήθεια φαρμάκων έτους 2014»
Συνολικού προϋπολογισμού χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι Ευρω και πενήντα δύο λεπτών (€:1.986,52) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
 
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  31 του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής τις ακόλουθες ώρες:
 
1. «Προμήθεια φαρμάκων έτους 2014»
Ώρα 10.00 – 10.30 (ώρα λήξης προσφορών)
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, έμποροι, επιχειρηματίες συναφών ειδών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 5% του εκτιμούμενου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης Ύδρας 1 τηλ. 25410 22359 (πληροφορίες κ. Κυριάκος Πεπονίδης), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ξάνθη 16 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.