ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 29894
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (294.082,89€).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350821
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:    39830000-9, 33741100-7, 39831200-8, 39224000-8, 18424000-7, 39224000-8, 39224330-0, 39525800-6, 39831600-2, 39224310-4, 39224300-1, 19640000-4, 19640000-4, 19640000-4, 39224100-9, 39224100-9, 39224000-8, 39224350-6, 39224350-6, 33770000-8, 33761000-2, 39830000-9, 33691000-0, 33691000-0, 39831300-9, 33711110-1, 18424300-0, 33741100-7, 33741100-7, 24322500-2, 39831300-9, 39830000-9, 39830000-9, 39830000-9, 24455000-8, 34928480-6, 4928480-6, 39224330-0, 39830000-9, 39525800-6, 39525800-6, 39224000-8, 39830000-9, 39830000-9, 33762000-9.
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και αφορά την κάλυψη των σχετικών αναγκών, όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και των υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (4.877,42 €) για το σύνολο της σύμβασης.
Το επιμέρους ποσό των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
  • ΟΜΑΔΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» του «Δήμου Ξάνθης», ποσό 875,69 €
  • ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», ποσό 1.286,49 €
  • ΟΜΑΔΑ Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», ποσό 1.101,99 €
  • ΟΜΑΔΑ Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», ποσό 1.449,14 €
  • ΟΜΑΔΑ Ε: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Πολιτισμού», ποσό 164,11 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε πέντε (5) επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. Π-03/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • ΟΜΑΔΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 53.106,93 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 77.601,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • ΟΜΑΔΑ Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 66.162,42 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • ΟΜΑΔΑ Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας 87.210,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • ΟΜΑΔΑ Ε: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Πολιτισμού», εκτιμώμενης αξίας 10.001,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε ομάδα χωριστά και υποχρεωτικά για το σύνολο της κάθε ομάδας.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-3/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Δεκεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 294.082,89€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς: 02.10.6635 – 02.15.6635 – 02.20.6635 – 02.30.6635 – 02.35.6635 – 02.40.6635 – 02.45.6635 με τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 – 2023 & 2024 του Δήμου Ξάνθης, (σύμφωνα με την με αριθ. 468/2022 απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης), τον κωδικό: 15-6634 με τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 - 2024 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης (σύμφωνα με τις με αριθ. Α-132/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης), τον κωδικό: 10-6634.001 με τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 - 2024 του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (σύμφωνα με τις με αριθ. Α-198/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης), τις σχετικές πιστώσεις των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την με αριθ. 23/2022 απόφαση του Δ.Σ., καθώς και τις σχετικές πιστώσεις των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την με αριθ. 16/2022 απόφαση του Δ.Σ. για τα οικονομικά έτη 2022 - 2024.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.