ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ξάνθη, 23 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 29580
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού εκατόν έξι χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (106.031,16 €).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:    90911200-8 {Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων}
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων & αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης» και αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης.
.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού χιλίων εφτακοσίων δέκα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών του ευρώ (1.710,18 €) για το σύνολο της σύμβασης. Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
  • ΟΜΑΔΑ Α: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (531,36 €) πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών του ευρώ.
  • ΟΜΑΔΑ Β: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.178,82 €) χιλίων εκατόν εβδομήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών του ευρώ.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω δύο (2) επιμέρους ομάδες.
  • Ομάδα Α: «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 26.568,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (26.568,00€ + 6.376,32€ = 32.944,32€)
  • Ομάδα Β: «Καθαρισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων», εκτιμώμενης αξίας 58.941,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (58.941,00€ + 14.145,84€ = 73.086,84€)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε ομάδας του προϋπολογισμού και μπορεί να υποβληθεί προσφορά για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες της με αριθ. Υ-7/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε ομάδας χωριστά, (Α-Β), που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 16η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 106.031,16€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις Κ.Α.: 02.10.6274, 02.15.6274, 02.30.6274, 02.35.6274 και 02.40.6274 & 02.15.6279.03 [σύμφωνα με την με αριθ. 540/10-10-2022 Απόφαση Ανάληψης (Πολυετούς) Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 Δήμου Ξάνθης.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.