ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 9 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 28352
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Ξάνθης»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Ξάνθης», προϋπολογισμού ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (84.135,24€).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:    79400000-8 {Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβούλων και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης}
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή εξειδικευμένου συμβούλου με σκοπό τη σύνταξη σχεδίου και την ωρίμανση εφαρμογών Α.Π.Ε. που αφορούν στην εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος έως 1 MWe, με το καθεστώς του ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με το καθεστώς του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ισχύος έως 2.610 kWp στο Δήμο Ξάνθης καθώς και η σύνταξη και υποβολή φακέλου – πρότασης η οποία θα υποβληθεί σε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού χιλίων τριακοσίων πενήντα εφτά ευρώ και δύο λεπτών του ευρώ (1.357,02 €) για το σύνολο της σύμβασης.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται:
  • σε πέντε (5) μήνες για τις υπηρεσίες 1.1 έως και 1.4 & 2.1 έως και 2.3 και
  • για τις υπηρεσίες 1.5 - 1.6 & 2.4 – 2.5, η σύμβαση που θα υπογραφεί έχει διάρκεια μέχρι την οριστική κρίση των αρμόδιων αρχών επί της υποβληθείσας πρότασης και σε περίπτωση χρηματοδότησης μέχρι και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υλοποίησης της πράξης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. Υ-6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο του προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ-6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Νοεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.7411.02 (σύμφωνα με την με αριθ. 413/03-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.