ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Πληροφορίες: Ειρήνη Ζουραράκη                                                                       Ξάνθη 17/10/2022
Μαρία Ντουλοπούλου                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 26118
Τηλ.: 2541022332
email:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (ανατολική και νότια πτέρυγα)»

1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (ανατολική και νότια πτέρυγα)» με προϋπολογισμό 837.852,34 € (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην με αρ. 335/05-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.  Η μελέτη συντίθεται από την κατηγορία μελετών -7- «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» προεκτιμώμενης αμοιβής 425.361,44 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.), την κατηγορία μελετών -8- «Στατικές Μελέτες» προεκτιμώμενης αμοιβής 263.127,04 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.), την κατηγορία μελετών -9- «Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές» προεκτιμώμενης αμοιβής 13.078,75 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) και την κατηγορία μελετών -21- «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες» προεκτιμώμενης αμοιβής 27.000,02 ευρώ (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) CPV: 71335000-5 Τεχνικές Μελέτες. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ: 02.30.7411.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

2.  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

3. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελέτης (άνω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr). Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αναστάσιος Κυριακίδης, τηλ. 2541022332 και email , Αναπληρωτής χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ τίθεται ο Ανδρέας Χατζής, τηλ. 2541070421, emaii   .

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

6.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών  7, 21, 8, και 9 που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

8.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.757,00 € και ισχύος τουλάχιστον 15 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 25-03-2024.

9.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

10.  Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης μελετών είναι 15 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

11.  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

12.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

                                                                                                                                                  

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από εδώ.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.