ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη, 06/10/2022
Αρ.Πρωτ.:25171
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτική δημοπρασία (αρ,πρωτ.25169/06-10-2022) σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη μετεγκατάσταση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Ξάνθης, και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης και συγκεκριμένα από την 13η Οκτωβρίου 2022 έως την 24η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με τους εξής όρους:
 
ΆΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο Δημοπρασίας- Περιγραφή μίσθιου
  1. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από 90,00 τ.μ. έως 150 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων κυρίων και βοηθητικών χώρων), σε ισόγειο χώρο.
  2. Το κτίριο θα πρέπει να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
  3. Το κτίριο θα πρέπει να πληροί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
  4. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ:
- Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
- Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.
- Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.
    Μπορούν οι χώροι να διαμορφωθούν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την παραλαβή του μίσθιου.
  1. Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης - προσφοράς, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του.
  2. Το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Δροσερού- Ξάνθης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί προσφορά στην περιοχή Δροσερού-Ξάνθης που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεκτά γίνονται και ακίνητα στην περιοχή Πετρελαιοαποθηκών - Ξάνθης.
Η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου « www.cityofxanthi.gr » και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Πλατεία Δημοκρατίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο  τηλ. 2541350826 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε την πλήρη διακήρυξη από εδώ.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.