ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ξάνθη, 13/10/2022
Αρ.Πρωτ.:25919
ΘΕΜΑ:     «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την αγορά οικοπέδου και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν προκριθεί στη Β’ Φάση Διενέργειας της δημοπρασίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  την 03η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Ο Δήμος Ξάνθης διενήργησε την με αρ. πρωτ. 6957/28-03-2022, επαναληπτική διακήρυξη σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την αγορά οικοπέδου στην περιοχή Σταυρούπολη Ξάνθης για τη δημιουργία παιδικής χαράς, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της Β’ Φάσης.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.
 
Όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που έχει καθοριστεί από το με αρ. πρωτ. 16326/13-07-2022 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2022, σε περίπτωση που η πρώτη προσφορά το υπερβαίνει.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350826, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.

Αντίγραφο της ολοκληρωμένης διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Εμμανουήλ Φανουράκης
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.