ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 24271
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
  
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης», προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα μια χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (191.403,92€).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:    72212520-0      {Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων},
72262000-9      {Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού},
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης». Το έργο (υπηρεσία) θα έχει διάρκεια 18 μήνες και αφορά τον σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης πολιτιστικών διαδρομών στον οικισμό της παλαιάς πόλης Ξάνθης. Οι πολιτιστικές διαδρομές αφορούν εκατό (100) αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη Ξάνθης και αποσκοπούν στην ανάδειξη των σημείων αυτών, τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στοιχείων τους μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ιστορικό, λαογραφικό και θρησκευτικό τουρισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τριών χιλιάδων ογδόντα εφτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ (3.087,16 €) για το σύνολο της σύμβασης.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. Υ3/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του Προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ3/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 02 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Οκτωβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενάριθ. Έργου 2021ΕΠ03110028. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3983 ΑΔΑ: 6Α5Χ7ΛΒ-3ΦΥ και έχει λάβει κωδικό MIS 5048513. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και υλοποιείται σύμφωνα με τον N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.