ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 11 Οκτωβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 25576
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
-Τροποποιητική-
 (λόγω διακοπής λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ της Παρασκευή 14.10.2022)
«Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (365.281,68 €).
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικοί CPV:    50710000-5 {Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου}
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» και αφορά την ανάθεση σε συντηρητή – επισκευαστή (ατομική επιχείρηση ή εταιρία) τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης (κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων εξαερισμού, τηλεφωνικών δικτύων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κλπ.)  για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) επιμέρους ομάδες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (5.891,64 €) για το σύνολο της σύμβασης. Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
 • ΟΜΑΔΑ Α: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (812,48 €) οχτακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Β: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (230,80 €) διακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Γ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (414,40 €) τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Δ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (240,00 €) διακοσίων σαράντα ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Ε: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (941,16 €) εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (600,00 €) εξακοσίων ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Ζ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (389,20 €) τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Η: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (80,00 €) ογδόντα ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Θ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (933,60 €) εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ Ι: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (180,00 €) εκατόν ογδόντα ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ ΙΑ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (618,00 €) εξακοσίων δεκαοχτώ ευρώ.
 • ΟΜΑΔΑ ΙΒ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (452,00 €) τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
 
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι δώδεκα (12) ομάδες.
 • ΟΜΑΔΑ Α: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών μονάδων», εκτιμώμενης αξίας 40.624,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 9.749,76€
 • ΟΜΑΔΑ Β: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών», εκτιμώμενης αξίας 11.540,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 2.769,60€
 • ΟΜΑΔΑ Γ: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των τοπικών μονάδων fan-coil», εκτιμώμενης αξίας 20.720,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 4.972,80€
 • ΟΜΑΔΑ Δ: «Επισκευή και αντικατάσταση στοιχείων Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων Επικοινωνίας», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 2.880,00€
 • ΟΜΑΔΑ Ε: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης», εκτιμώμενης αξίας 47.058,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 11.293,92€
 • ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 7.200,00€
 • ΟΜΑΔΑ Ζ: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ)», εκτιμώμενης αξίας 19.460,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 4.670,40€
 • ΟΜΑΔΑ Η: «Επισκευή και αντικατάσταση μηχανισμών ελέγχου συρόμενων θυρών», εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 960,00€
 • ΟΜΑΔΑ Θ: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των συστημάτων αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών», εκτιμώμενης αξίας 46.680,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 11.203,20€
 • ΟΜΑΔΑ Ι: «Συντήρηση και επισκευή του υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού Αθλητικού Κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης”», εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 2.160,00€
 • ΟΜΑΔΑ ΙΑ: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση στοιχείων εγκατάστασης κλιματισμού (θέρμανσης, ψύξης και αερισμού) του κλειστού Αθλητικού Κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης”», εκτιμώμενης αξίας 30.900,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 7.416,00€
 • ΟΜΑΔΑ IB: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση στοιχείων εγκατάστασης κλιματισμού (θέρμανσης, ψύξης και αερισμού) του κλειστού Αθλητικού Κέντρου “Χριστίνα Χριστοδούλου”», εκτιμώμενης αξίας 22.600,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 5.424,00€
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε ομάδας του προϋπολογισμού και μπορεί να υποβληθεί προσφορά για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες της με αριθ. Υ02/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά ομάδα) για το σύνολο της υπηρεσίας της κάθε ομάδας χωριστά, (Α-ΙΒ), που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ02/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 365.281,68€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις Κ.Α.: 02.15.6264, 02.35.6264, 02.10.6262.03, 02.20.6262.02, 02.15.6262, 02.30.6262, 02.10.6261.01 και 02.15.6261.01 [σύμφωνα με την με αριθ. 318/12-04-2022 Απόφαση Ανάληψης (Πολυετούς) Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 του Δήμου Ξάνθης.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/09/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις 06/10/2022 τροποποιητική/διορθωτική λόγω της διακοπής λειτουργίας του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ την Παρασκευή 14.10.2022. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.