ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ξάνθη, 23/09/2022
Αρ.Πρωτ.:23957
 
ΘΕΜΑ:    «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  την 28η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
Ο Δήμος Ξάνθης διενήργησε την με αρ. πρωτ. 14833/27-06-2022 Επαναληπτική δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της Β’ Φάσης.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον Δήμο Ξάνθης που θα εγκατασταθεί σε αυτό (άρθρο 4 του Ν. 3130/2003).
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που έχει καθοριστεί από το με αρ. πρωτ. 22949/16-09-2022 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2022, ήτοι 1.900,00€
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350826, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.
Αντίγραφο της ολοκληρωμένης διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως.
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Εμμανουήλ Φανουράκης

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.