ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 9 Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 21900
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων/Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ»
 Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο των Πράξεων “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ” των ετών 2015-2016 (MIS: 5000133) και των ετών 2018-2019 (MIS: 5029827)», προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (346.660,60 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί
CPV:    92000000-1 {Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες}
                               79315000-5 {Υπηρεσίες Κοινωνικών Ερευνών}
                               79411000-8 {Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης}
                               79416200-5 {Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων}

4. Κωδικός
NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ Ξάνθης, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Στις υπηρεσίες του Έργου περιλαμβάνονται στοχευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και δημοσιότητας.
Στο πλαίσιο της παρούσας προβλέπεται η παροχή συνοδευτικών «Μέτρων / Δράσεων» με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών). Οι συνοδευτικές υπηρεσίες απευθύνονται στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι αντιστοιχούν σε πάνω από 4.200 οικογένειες με συνολικά πάνω από 9.000 μέλη. Το 70% των οικογενειών και το 67% των ωφελούμενων εντοπίζονται στο Δήμο Ξάνθης, ενώ οι υπόλοιποι κατανέμονται στους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (5.590,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και όχι πέραν της 31/12/2022. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του προϋπολογισμού της με αριθ. 7/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

10. Κριτήριο ανάθεσης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών
: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ09380019 και 2018ΣΕ9380026. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. του Δήμου Ξάνθης, 02.15.6474.16 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικών Ειδών Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Υπηρεσιών 2018-2019 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους ΤΕΒΑ 2014-2020)», & τον Κ.Α 02.15.6474.02 «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικών Ειδών Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Υπηρεσιών 2015-2016–Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους ΤΕΒΑ 2014-2020)», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (κωδικοί συγχρηματοδοτούμενων έργων MIS 5029827 & MIS 5000133 αντίστοιχα).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019» – Κ.Σ. ΣΤΗ-ΡΙΖΩ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000133 και 5029827 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (α.π. 627, 13/06/2018, ΑΔΑ: ΩΛ68ΟΞ7Φ-ΥΟΜ και Αρ. Πρ.: Δ.Α. ΤΕΒΑ 1039 Οικ. Ημ. Πρ. 03/09/2021, Τροποποίηση 39 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

15. Προδικαστικές προσφυγές
: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις:
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 9/9/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.