ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 12 Αυγούστου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 19186
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», προϋπολογισμού εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (943.388,90 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί
CPV:    72212000-4      {Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών},
35125100-7      {Αισθητήρες},
32344210-1      {Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας},
34926000-1      {Εξοπλισμός ελέγχου στάθμευσης αυτοκινήτων},
34928471-0      {Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης},

4. Κωδικός
NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίων οργάνων έξυπνης στάθμευσης, πινακίδων ενημέρωσης μεταβλητών μηνυμάτων, βυθιζόμενων στηλών ελέγχου της κίνησης στην παλιά πόλη, κέντρου ενημέρωσης – control room στο Δημαρχείο και των αντίστοιχων λογισμικών διαχείρισης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (15.215,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. Π-1/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με Αριθ. Π-1/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 18η Αυγούστου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών
: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών
: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.70.7131.01 (ΣΑΤΑ) [σύμφωνα με την με αριθ. 172/01.02.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

15. Προδικαστικές προσφυγές
: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις:
Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/08/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.