ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 13 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 16349
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
«Προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Β.Υ.Σ., Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-ΚΣ ΠΕ Ξάνθης (MIS: 5000133)» και της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Β.Υ.Σ., Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019-ΚΣ ΠΕ Ξάνθης (MIS: 5029827)» στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (4.284.395,20 €).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: ,
Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
             
3. Κωδικοί CPV:   

Α/Α

ΤΡΟΦΙΜΑ

CPV CODE

1

Ρύζι

03211300-6

2

Φακές

03212211-2

3

Φασόλια

03221210-1

4

Ζυμαρικά No6

15851100-9

5

Κριθαράκι

15850000-1

6

Τυρί γραβιέρα ΠΟΠ

15544000-3

7

Τυρί φέτα ΠΟΠ

15542300-2

8

Γάλα Μακράς διαρκείας

15511210-8

9

Ζάχαρη

15831200-4

10

Ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός τομάτας

15322100-2

11

Αλεύρι

15612120-8

12

Κρέμα Ρυζάλευρο

15612220-9

13

Γάλα Σκόνη Για μωρά 1ης Βρεφικής Ηλικίας

15511700-0

14

Γάλα Σκόνη Για μωρά 2ης Βρεφικής Ηλικίας

15511700-0

15

Αρνί

15115100-8

16

Κοτόπουλο

15112130-6

17

Βόειο κρέας

15111000-9

18

Ελαιόλαδο extra παρθένο

15411110-6

19

Μήλα

03222321-9

20

Πατάτες

03212100-1

 

ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΒΥΣ)

 

21

Οδοντόκρεμα

33711720-0

22

Οδοντόβουρτσες

33711710-7

23

Σαμπουάν

33711610-6

24

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης

39830000-9

25

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων

39831200-8

26

Σαπούνι πλάκα

33711900-6

27

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων

39832000-3

28

Χαρτί Υγείας

33761000-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Ξάνθης.
Προς υλοποίηση του σκοπού της αποτελεσματικής και ταχείας εξυπηρέτησης του μεγίστου αριθμού των ωφελουμένων της παρούσας σύμβασης κρίνεται σκόπιμο η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου προγράμματος διαχείρισης διανομών των υπό προμήθεια ειδών και αγαθών, το οποίο θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων ΤΕΒΑ στο σύνολο της Κ.Σ “ΣΤΗΡΙΖΩ” Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ στους Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου & Μύκης, τον καλύτερο συντονισμό των Κοινωνικών Εταίρων – μελών των Κοινωνικών Συμπράξεων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος όπως περιγράφεται στις εγκεκριμένες Πράξεις, τη δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του προγραμματισμού της Αναθέτουσας Αρχής στην αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών όπως για παράδειγμα μειωμένη προσέλευση ωφελουμένων σε έναν ή περισσότερους εκ των εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, κ.α..
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (75.026,40 €) για το σύνολο της σύμβασης.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2022. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. 2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (είτε χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή είτε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός). Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης θα παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 16η Ιουλίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΩΔ. ΣΑΕ Ε0938. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 02.15.6474.12 και Κ.Α. 02.15.6474.02 και τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 [σύμφωνα με την με αριθ. 454/04.07.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης].
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 3 και 4. της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ», και στα Νο 1 και 2. της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 - ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ» η οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση τις αποφάσεις ένταξης με αρ. πρωτ. 1002/19-05-2016 και αρ. πρωτ. 691/21-06-2018 του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν λάβει αντίστοιχα κωδικούς MIS 5000133 και 5029827. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail :
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/07/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
 
 
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.