ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΔΑΜ:22PROC010601072
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 ΑΔΑ: 6Η8ΘΩΚ8-ΨΘΗ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                  Ξάνθη     23 /05 /2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αρ. Πρωτ. : 11404
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Πληροφορίες : Ευμορφία Παρδάλη
e-mail:
τηλ : 2541077463
Διεύθυνση     :Πλ. Διοικητηρίου 1
  67132 Ξάνθη
           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 1. Ο Δήμος  Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ.176/10-5-2022   απόφαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 398.508,56 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ από τον Κ.Α.Ε. 02.30.7326.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. CPV : 45111100 CPV : (Εργασίες κατεδάφισης) & CPV :45221113  (Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες διάβασης πεζών).
 2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α)  του Ν. 4412/16.
 3. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 01/09/2021.
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr).  Πληροφορίες για το διαγωνισμό: : Αναστάσιος Κυριακίδης, τηλ.2541022332 και φαξ 2541070421, e-mail , με αναπληρωτή τον Ανδρέα Χατζή, τηλ 2541070421, fax 2541076064, e- mail
 5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
 6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-06-2022, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10:00.
 7. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 8. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-06-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , στην κατηγορία/ες για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την           Ένωση            Προσαρτήματος          I           της       ως       άνω Συμφωνίας,             καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  8.064,00 που πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17-08-2023.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 ημέρες. .
 4. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ                                                              Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                                                                                       
                                                                                                                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ
 
Κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ (.zip 30MB)

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.