ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 07/04/2022

Αρ.Πρωτ.:8084

ΘΕΜΑ:         «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο   είναι το κάτωθι:

  1. Το κατάστημα ΣΤ’ επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 115 συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 88,00 m(59,00 m2    ισόγειο και 29,00 m πατάρι).

Ο Πλειοδότης έχει την υποχρέωση έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον πλειοδότη εκμισθωτή που θα εγκατασταθεί σε αυτό (άρθρο 4 του Ν. 3130/2003).

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό της πρότερης εκμίσθωσης των ακινήτων και συγκεκριμένα  για το κάθε ακίνητο ως εξής:

  1. Για το κατάστημα ΣΤ’ επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 115 το ποσό αντιστοιχεί στα 350,00 €.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης),  ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350826, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.

Αντίγραφο της ολοκληρωμένης διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α
Εμμανουήλ Φανουράκης

 

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.