ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη, 28/03/2022
Αρ.Πρωτ.:6958
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.4165/23-02-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΠΔ 270/1981
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την αγορά οικοπέδου στην περιοχή Σταυρούπολη Ξάνθης , για την δημιουργία παιδικής χαράς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης και συγκεκριμένα από την 29η Μαρτίου 2022 έως την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Το προσφερόμενο ακίνητο ( οικόπεδο ) πρέπει να έχει τις παρακάτω προ διαγραφές:

 1. Να βρίσκεται στην Σταυρούπολη του Δήμου Ξάνθης.
 2. Να είναι ενιαίο.
 3. Να βρίσκεται εντός οικισμού.
 4. Να είναι πλησίον της κεντρικής πλατείας (σε ενδεικτική περίμετρο 100 μ.).
 5. Να είναι αδόμητο.
 6. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει.
 7. Να μην υφίστανται διατηρητέα κτίσματα εντός των όμορων οικοπέδων.
 8. Να μην διέρχονται εντός του οικοπέδου εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ηλεκτρικού ρεύματος, αγωγός φυσικού αερίου ή ρέμα.
 9. Να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
 10. Να μη γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας.
 11. Να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ.
 12. Να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).
 13. Να μην είναι οπτικά απομονωμένος.
 14. Να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.).
 15. Να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).
 16. Να είναι ελεύθερο (παντός εν γένει εμπραγμάτου βάρους) νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου. Σε περίπτωση που υφίστανται νομικά βάρη ή διεκδικήσεις (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π) τα ακίνητα γίνονται δεκτά με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης κατά την οποία θα αναγράφεται ότι θα εξαλειφθούν τα εμπράγματα βάρη, με έξοδα του μειοδότη, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή, ώστε τα ακίνητα να μεταβιβαστούν στον Δήμο ελεύθερα εμπραγμάτων βαρών.
 17. Να μην υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.
 18. Να έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 200 m2 και όχι μεγαλύτερη των 350 m2 .
 19. Σε κάθε περίπτωση να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ.αριθμ.28492 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ931, τ.β’, 18-05-2009), περί: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ.αριθμ.48165 (ΦΕΚ1690/17-08-2009 τ.β’), 27934 (ΦΕΚ2029/25-07-2014 τ.β’) και 24245 (ΦΕΚ 1403/23-04-2019) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου « www.cityofxanthi.gr » και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Πλατεία Δημοκρατίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ποσό των εν λόγω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον μειοδότη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο  τηλ. 2541350826 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.