ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες

(

e-mail

Διεύθυνση

: Ιωάννης Λάππας

: 2541077463

:

:Πλ. Διοικητηρίου 1

  67132 Ξάνθη

 
                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ             
            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
           Ξάνθη       16 /02 /2022
           Αρ. Πρωτ. :  3681
        ΑΔΑΜ: 22PROC010072290
           AΔΑ:9Ρ34ΩΚ8-ΨΓ6
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»  ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με προϋπολογισμό 855.000,00 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 31/11-2-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.491.148,55€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, με Κ.Α.Ε. 02.30.7323.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. CPV : 45233141-9,  (Εργασίες συντήρησης οδών).
 2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016
 3. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής στις 01/09/2021.
 4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση www.cityofxanthi.gr. Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αναστάσιος Κυριακίδης, τηλ.2541022332 και φαξ 2541070421, e-mail ., με αναπληρωτή τον Ανδρέα Χατζή, τηλ 2541070421, fax 2541076064, mail andreas.xatzis@ cityofxanthi.gr
 5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 6. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-03-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
 7. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 8. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , στην κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 919,00 και ισχύος τουλάχιστον μέχρι την 18-05-2023.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 13 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 720 ημέρες. .
 4. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.