ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133 Ξάνθη
Ξάνθη, 22 / 12/2021
Αρ.Πρωτ.:31030
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ/ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΠΟΘΗΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την αγορά οικοπέδου/ων στην περιοχή Πετρελαιοαποθηκών Ξάνθης , για την ανέγερση σχολικής μονάδας (γυμνάσιο) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και συγκεκριμένα από την 24η Δεκεμβρίου 2021 έως την 12η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463/ 2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του Π.Δ. 270 / 1981 ως εξής:

Άρθρο 1
Περιγραφή χαρακτηριστικά και θέση του ακινήτου/ων (οικοπέδου/ων).

Το προσφερόμενο ακίνητο/α ( οικόπεδο/α ) πρέπει να έχει τις παρακάτω προ- διαγραφές:

 1. Να βρίσκεται/ονται στην περιοχή Πετρελαιοαποθηκών του Δήμου Ξάνθης.
 2. Να είναι ενιαίο ή εάν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση.
 3. Να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως.
 4. Να είναι άρτιο/α και οικοδομήσιμο/α.
 5. Να είναι αδόμητο.
 6. Να μην υφίστανται διατηρητέα κτίσματα εντός των όμορων οικοπέδων.
 7. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει.
 8. Να είναι ελεύθερο (παντός εν γένει εμπραγμάτου βάρους) νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου. Σε περίπτωση που υφίστανται νομικά βάρη ή διεκδικήσεις (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π) τα ακίνητα γίνονται δεκτά με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης κατά την οποία θα αναγράφεται ότι θα εξαλειφθούν τα εμπράγματα βάρη, με έξοδα του μειοδότη, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή, ώστε τα ακίνητα να μεταβιβαστούν στον Δήμο ελεύθερα εμπραγμάτων βαρών.
 9. Να μην υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.
 10. Να μην είναι δασική έκταση και να μην υπάρχουν δέντρα που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
 11. Να είναι άμεσα προσβάσιμο/α από το οδικό δίκτυο της πόλης.
 12. Να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων ορίων ασφαλούς έκθεσης, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, των μαθητών, εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στους σχολικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της εγκατάστασης κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
 13. Να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων από : i) πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, ii)βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων, iii) καταστήματα όπως μπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λ.π., iv)σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, νεκροταφεία και πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.
 14. Να μη γειτνιάζει γενικά με χώρους ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων.
 15. Να υπάρχει εύλογη απόσταση από ενδεχόμενες εν δυνάμει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καμινάδες κ.λ.π.
 16. Να έχει/ουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 4.000 m2 και όχι μεγαλύτερη των 6.000 m2. και να έχει/ουν μία διάσταση τουλάχιστον 60μ.
 17. Προτιμητέο/α θα είναι το/α ακίνητο/α με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.
 18. Προτιμητέο να μη γειτνιάζει με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμούς λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μετακινουμένων μαθητών.
 19. Προτιμητέο/α θα είναι το/α ακίνητο/α σε αραιοδομημένη περιοχή. Σε περίπτωση που το/α προσφερόμενο/α οικόπεδο/α που βρίσκεται/ονται, στην αραιοδομημένη  περιοχή, δεν έχει την προαναφερομένη επιφάνεια, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι με μικρότερη επιφάνεια που βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές, εφόσον τα παραπάνω λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτούμενου διδακτηρίου.
 20. Σε κάθε περίπτωση να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ.αριθμ.37237/ΣΤ1 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ635, τ.β’, 27-04-2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463 / 2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του Π.Δ. 270 / 1981.

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων του Δήμου εντός χρονικού διαστήματος, τουλάχιστον, είκοσι ( 20 ) ημερών από την ημέρα της Δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270 / 1981 για το διαχειριστικό  έτος 2021, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 35 / 2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμόν 28913/1033/30-11-2021 Απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 9 του Π.Δ. 270 / 1981 και τα άρθρα 186, 191, 192 και 194 του Ν. 3463 / 2006.

Η επιτροπή με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Ξάνθης των προσφερόμενων ακινήτων, περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, η οποία τις κοινοποιεί σε κάθε έναν ενδιαφερόμενο που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στην περίπτωση που η αξία του προσφερόμενου ακινήτου (οικοπέδου), υπερβαίνει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58.694,06 €) απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, του Υπουργείου Οικονομικών.

          Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, θα δηλώνεται και η συνολική επιφάνεια του ακινήτου σε τ.μ. και το ονοματεπώνυμο του προσφέροντα.
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ή του εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου.
 3. Φωτοαντίγραφο των νόμιμων τίτλων κυριότητας με το πιστοποιητικό μεταγραφής τους (συμβόλαιο ή σύσταση).
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την δήλωση του Ν. 651 / 1977 και σε ΕΓΣΑ 87 από το οποίο να προκύπτει επίσης ότι εντός αυτού δεν υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα και ότι άλλο προβλέπεται εκ του νόμου για την σύναψη σύμβασης.
 5. Αντίγραφο του Ε9 του ιδιοκτήτη, ( το τελευταίο ισχύον ).
 6. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης για την μεταβίβαση ακινήτου.
 7. Πιστοποιητικό μη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το ακίνητο της τελευταίας πενταετίας.
 8. Πρόσφατη, (εντός του τελευταίου μήνα), βεβαίωση μη οφειλής ή ρύθμισης χρεών από τον Δήμο Ξάνθης για τον ιδιοκτήτη και τον εγγυητή του.
 9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, θα προσκομίσει απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Εκπροσώπου και Διαχειριστή ανάλογα με την νομική μορφή του.
 10. Πιστοποιητικά βαρών από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, ή άλλως σε περίπτωση που το ακίνητο/α δεν είναι ελεύθερο βαρών υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 στην οποία θα δηλώνει ο προσφέρων ότι θα εξαλειφθούν τα εμπράγματα βάρη, με δικές του δαπάνες, πριν την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου, με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού βαρών, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοπρασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος από την Οικονομική Επιτροπή ώστε τα ακίνητα να μεταβιβαστούν στον Δήμο ελεύθερα παντός βάρους.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας.
 12. Κτηματολογικό φύλλο με το ΚΑΕΚ του ακινήτου στο όνομα του ιδιοκτήτη και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό διάγραμμα.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας:

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησης με το όνομα και το επίθετο του μειοδότη και τον εγγυητή.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά εκ των ιδιοκτητών ανά στρέμμα, εφόσον δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη εκτιμηθείσα, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ270/81 ή όπως εκτιμήθηκε η αγοραία αξία από τους  εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών εφόσον η αξία του προσφερόμενου ακινήτου (οικοπέδου), υπερβαίνει το ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (58694,06 €).

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, οι προσφορές θα δίνονται προφορικά αποκλειστικά σε τιμή ανά τ.μ. και μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή ανά τ.μ.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τουτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμιά αντιπροσφορά δεν γίνεται δεκτή και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Δημοπρασιών και τον τελευταίο μειοδότη πωλητή που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 3
Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν.

Δικαιολογητικά εγγυητή:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση μη οφειλής από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση επιτηδευματία).
 4. Φορολογική ενημερότητα.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του στην οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 6
Έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της δημοπρασίας

Ο μειοδότης υποχρεώνεται να καταβάλει στο Δήμο τα έξοδα για την  δημοσίευση της περίληψης της δημοπρασίας σε δύο ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα (ν. 3548/07 άρθρο 3 παρ. Α1 άρθρο 16 Ν.4487/17).

Άρθρο 8
Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου « www.cityofxanthi.gr » και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Πλατεία Δημοκρατίας, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ποσό των εν λόγω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον μειοδότη.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 646/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80 / 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ξάνθης τηλ. 2541350826 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Αντίγραφο της πλήρους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Φανουράκης Ι. Εμμανουήλ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.