ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 07 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 29513
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (42.160,00€) με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350822

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:   

 • 72700000-7 {Υπηρεσίες δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών},
 • 72315000-6 {Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης},
 • 72600000-6 {Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης Η/Υ},
 • 72100000-6 {Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής},
 • 50312110-9 {Συντήρηση κεντρικών υπολογιστών (Server)},
 • 50333000-8 {Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας},
 • 50322000-8 {Υπηρεσίες συντήρησης προσωπικών Η/Υ},
 • 50321000-1 {Υπηρεσίες επισκευής προσωπικών Η/Υ},
 • 50323000-5 {Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών},
 • 50324000-2 {Υπηρεσίες υποστήριξης προσωπικών Η/Υ},
 • 72540000-2 {Υπηρεσίες αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών},
 • 72541000-9 {Υπηρεσίες επέκτασης δυνατοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης» για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού εξακοσίων ογδόντα ευρώ (680,00€) για το σύνολο της σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η υπηρεσία δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Υ-8/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η Ιανουάριος 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Δεκεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 42.160,00€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την Κ.Α.: 02.10.6266.02 [σύμφωνα με την με αριθ. 658/20-10-2021 Απόφαση Ανάληψης (Πολυετούς) Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.