ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 04 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 26486
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (264.510,60 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350821

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:    31531000-7 {Λαμπτήρες},

34993000-4 {Φωτιστικά οδών},

31681410-0 {Ηλεκτρολογικό υλικό},

31321210-7 {Καλώδια χαμηλής τάσης}

39298900-6 {Διάφορα είδη διακόσμησης}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προκειμένου να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών του Δήμου Ξάνθης, καθώς και η συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δημοτικών κτιρίων, οι οποίες χρειάζονται άμεση αποκατάσταση. Επίσης αφορά στην προμήθεια εορταστικού διακόσμου, οποίος επιλέχθηκε από την ομάδα εργασίας σύμφωνα με την με αριθ. 487/11870/26-05-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ (4.266,00) ευρώ για το σύνολο της σύμβασης.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της προμήθειας.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο των προμηθειών ανά ομάδα) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-07/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Νοεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 264.510,60 €, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.20.6691 – 02.20.6699.01 – 02.20.7135.02 – 02.25.6662 – 02.10.6261.01 – 02.30.6262 – 02.10.6262.03 – 02.35.6262 – 02.35.7332.02 (σύμφωνα με την με αριθ. 235/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του φορέα.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.