ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 04 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 26482
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ με το Φ.Π.Α (1.864.960,00€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350821

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:    34134200-7 {Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα},

34131000-4 {Ημιφορτηγά},

34142000-4 {Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα},

42415100-9 {Ανυψωτικά οχήματα},

44613500-5 {Βυτία νερού},

34134100-6 {Φορτηγά με επίπεδη καρότσα},

34136100-0 {Μικρά φορτηγά},

16700000-2 {Ελκυστήρες}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες.

ΟΜΑΔΑ 1: «Προμήθεια τεσσάρων (4) ανοικτών διπλοκάμπινων φορτηγών, μικτού φορτίου 3,5τν, μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», εκτιμώμενης αξίας 212.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 50.880,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού διπλοκάμπινου φορτηγού, μικρού φορτίου 7,0τν, με κίνηση 4x4 και με ανατροπή τριών σημείων», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 28.800,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: «Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με γερανό και αρπάγη», εκτιμώμενης αξίας 320.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 76.800,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: «Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, με μονούς τροχούς στον οπίσθιο άξονα και με ανατροπή τριών σημείων», εκτιμώμενης αξίας 48.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 11.520,00 €

ΟΜΑΔΑ 5: «Προμήθεια ενός (1) κλειστού φορτηγού, μικτού φορτίου 3,5τν, για τη μεταφορά εργαλείων», εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 8.400,00 €

ΟΜΑΔΑ 6: «Προμήθεια ενός (1) πολυχρηστικού ανοικτού οχήματος (UTV) παντός εδάφους (4x4) με ανοικτή κιβωτάμαξα », εκτιμώμενης αξίας 23.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 5.520,00 €

ΟΜΑΔΑ 7: «Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού, μικτού φορτίου 19τν (4x2), με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 10κμ.», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 38.400,00 €

ΟΜΑΔΑ 8: «Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος ύψους εργασίας 23m.», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 38.400,00 €

ΟΜΑΔΑ 9: «Προμήθεια έξι (6) καινούριων διπλοκάμπινων ημιφορτηγών αυτοκινήτων τύπου Pick up 4χ4 με θάλαμο για πέντε επιβάτες (double Cab)», εκτιμώμενης αξίας 204.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 48.960,00 €

ΟΜΑΔΑ 10: «Προμήθεια  δύο (2) καινούριων διευρυμένης καμπίνας ημιφορτηγών αυτοκινήτων τύπου Pick up 4χ4  με θάλαμο για τέσσερις επιβάτες», εκτιμώμενης αξίας 62.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 14.880,00 €

ΟΜΑΔΑ 11: «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα και πλατφόρμα με σύστημα αναρρόφησης φύλλων», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 38.400,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού (τριάντα χιλιάδων ογδόντα ευρώ) 30.080,00 ευρώ για το σύνολο των ομάδων της σύμβασης.

Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ 1: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (4.240,00 €) τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 2: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2.400,00 €) δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 3: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (6.400,00 €) έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 4: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (960,00 €) εννιακοσίων εξήντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 5: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (700,00 €) επτακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 6: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (460,00 €) τετρακοσίων εξήντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 7: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (3.200,00 €) τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 8: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (3.200,00 €) τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 9: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (4.080,00 €) τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 10: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.240,00 €) χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ 11: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (3.200,00 €) τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ορίζεται σε επτά (7) μήνες για τις Ομάδες 9 και 10 και σε έξι (6) μήνες για τις υπόλοιπες Ομάδες, [Παράδοση των οχημάτων], από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε έντεκα (11) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της κάθε ομάδας ή και το σύνολο της προμήθειας.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας χωριστά, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-08/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 1.864.960,00€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.35.7131.01 (σύμφωνα με την με αριθ. 644/14-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/11/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

 

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.