ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ξάνθη, 21/10/2021
Αρ.Πρωτ.:25133
 
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  την 1η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30.

Τα προς εκμίσθωση ακίνητα είναι τα κάτωθι:

 1. Το κατάστημα 21 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 13,00 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.).
 2. Το κατάστημα 21Α της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 13,00 mκαι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.) .
 3. Το κατάστημα 39 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 32,16 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.).
 4. Το κατάστημα 40 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης εμβαδού 32,16 m2   και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση ειδών διατροφής (ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, γενικά κατάστημα τροφίμων και ειδών διατροφής κ.τ.λ.), αλλά και για χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Το κατάστημα 4 στο Κέντρο Χονδρεμπορίου Ξάνθης εμβαδού 99,00  m2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς χονδρεμπορίου) .
 6. Το κατάστημα 5 στο Κέντρο Χονδρεμπορίου Ξάνθης εμβαδού 95,90 m2 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς χονδρεμπορίου) .

Ο Πλειοδότης έχει την υποχρέωση έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη-Ξάνθης) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων αυστηρώς των διατάξεων των άρθρων 4 έως 6 του Π.Δ/τος 270/81.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών και θα αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από τον πλειοδότη εκμισθωτή που θα εγκατασταθεί σε αυτό (άρθρο 4 του Ν. 3130/2003).

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό της πρότερης εκμίσθωσης των ακινήτων και συγκεκριμένα  για το κάθε ακίνητο ως εξής:

 1. Για το κατάστημα 21 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 90 €.
 2. Για το κατάστημα 21Α της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 90€.
 3. Για το κατάστημα 39 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 190€.
 4. Για το κατάστημα 40 της Δημοτικής Αγοράς Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 200€.
 5. Για το κατάστημα 4 στο Κέντρο Χονδρεμπορίου Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 350 €.
 6. Για το κατάστημα 5 στο Κέντρο Χονδρεμπορίου Ξάνθης το ποσό αντιστοιχεί στα 350 €.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη του ελάχιστου όρου (τιμή εκκίνησης),  ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 5€ τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:00, τηλέφωνο 2541350826, Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας, 67132, Ξάνθη.

Αντίγραφο της ολοκληρωμένης διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση. Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους προσωπικού της Αρχής. Κάθε επικοινωνία σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό διεξάγεται εγγράφως.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Φανουράκης

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.