Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων της με αριθμό ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Ξάνθης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε τους πίνακες, πατώντας εδώ!

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, αποκλειομένων και προσληπτέων της με αριθμό ΣΟΧ 2/2021 του Δήμου Ξάνθης, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.,

Ως εκ τούτου η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων αρχίζει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.