ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη, 29 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 14490
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», προϋπολογισμού επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ με το Φ.Π.Α (752.370,00€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350822

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:   37421000-5 {τάπητες γυμναστηρίων}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης».

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού (δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ) 12.135,00 ευρώ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Τα είδη προμήθειας δεν μπορούν να διαιρεθούν σε επιμέρους ομάδες, επειδή το σύνολό τους είναι οριοθετημένο γεωγραφικά στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Ασπίδας του Δήμου Ξάνθης (ΔΑΚ), ενώ η εμπλοκή πέραν του ενός αναδόχου που θα απαιτήσει τουλάχιστον διπλάσιους ανθρώπινους πόρους, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθώς δεν διασφαλίζει τον συντονισμό της εκτέλεσής της στο ακέραιο. Οπότε η κατάθεση προσφορών θα γίνει στο σύνολο των προμηθειών της μελέτης που περιλαμβάνονται σε μια ομάδα, επειδή δε δύναται η δημιουργία ξεχωριστών ομάδων.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο της προμήθειας) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-23/2019 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και πόροι του Δήμου Ξάνθης. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.61.7321.01 σχετική πίστωση με ποσό 600.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την με Κ.Α.:  02.15.7321.01 σχετική πίστωση με ποσό 152.370,00 € από ιδίους πόρους του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Δήμου Ξάνθης (σύμφωνα με την με αριθ. 380/2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης).

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/06/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε τρεις τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.