ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη, 29 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 14488
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                                                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ και έξι λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (922.940,06€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 2541350821

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:    44111000-1 {Οικοδομικά υλικά}, 44114100-3 {Έτοιμο σκυρόδεμα}, 44113100-6 {Υλικά πλακόστρωσης}, 44114250-9 {Πλάκες από σκυρόδεμα}, 44111600-7 {Κυβόλιθοι}, 44111100-2 {Τούβλα}, 44111200-3 {Τσιμέντο}, 44111500-6 {Μονωτές και εξαρτήματα μόνωσης}, 44191000-5 {Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο}, 44191100-6 {Κόντρα πλακέ}, 03419000-0 {Ξυλεία}, 03419100-1 {Προϊόντα ξυλείας}, 44115210-4 {Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων}, 44111400-5 {Χρώματα και επενδύσεις τοίχων}, 44811000-8 {Χρώμα διαγράμμισης οδών}, 44820000-4 {Βερνίκια}, 14212200-2 {Αδρανή υλικά}, 44113620-7 {Άσφαλτος}, 44113700-2 {Υλικά επισκευής οδών}

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες.

ΟΜΑΔΑ A: «Οικοδομικά υλικά (τούβλα, τσιμέντα, πλάκες πεζοδρομίου κ.τ.λ.)», εκτιμώμενης αξίας 96.522,50 € πλέον ΦΠΑ (24%) 23.165,40 €

ΟΜΑΔΑ B: «Έτοιμο σκυρόδεμα μαζί με την μεταφορά αυτού, τύπου C12-15, C16-20 & αντλήσιμου C16-20», εκτιμώμενης αξίας 73.100,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 17.544,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: «Μονωτικά υλικά», εκτιμώμενης αξίας 31.520,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 7.564,80 €

ΟΜΑΔΑ Δ: «Ξυλεία και λοιπά προϊόντα ξύλου σε φύλλα (πλακάζ, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδες κ.α.)», εκτιμώμενης αξίας 107.405,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 25.777,20 €

ΟΜΑΔΑ Ε: «Χρώματα, μέσων αφαίρεσης χρώματος», εκτιμώμενης αξίας 110.886,60 € πλέον ΦΠΑ (24%) 26.612,78 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «Είδη υγιεινής & υδραυλικών εγκαταστάσεων», εκτιμώμενης αξίας 115.497,40 € πλέον ΦΠΑ (24%) 27.719,38 €

ΟΜΑΔΑ Ζ: «Αδρανή υλικά», εκτιμώμενης αξίας 89.375,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 21.450,00 €

ΟΜΑΔΑ Η: «Θερμό ασφαλτόμιγμα», εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 16.800,00 €

ΟΜΑΔΑ Θ: «Ψυχρό ασφαλτόμιγμα», εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 12.000,00 €

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού (δεκατεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ) 14.883,00 ευρώ.

Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.930,00 €) χιλίων εννιακοσίων τριάντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Β: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.462,00 €) χιλίων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (630,00 €) εξακοσίων τριάντα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Δ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2.148,00 €) δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα οχτώ ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Ε: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2.217,00 €) εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2.309,00 €) δύο χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Ζ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.787,00 €) χιλίων επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Η: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.400,00 €) χιλίων τετρακοσίων ευρώ.

ΟΜΑΔΑ Θ: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (1.000,00 €) χιλίων ευρώ.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε εννέα (9) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της κάθε ομάδας ή και το σύνολο της προμήθειας.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο των προμηθειών ανά ομάδα) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-08/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 922.940,06€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.10.6262.03 – 02.15.6261.01 – 02.15.6262 – 02.20.6262.02 – 02.25.6662 – 02.30.6261.01 – 02.30.6262 – 02.30.6662 – 02.30.7333.14 – 02.35.6261 – 02.35.6262 – 02.35.6662 – 02.35.7332.01 – 02.35.7332.02 – 02.40.6261 – 02.40.6662 (σύμφωνα με την με αριθ. 234/25-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29/06/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.