ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη, 24 Μαρτίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ.: 6647
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541350821                     
                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων οχημάτων

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Υ04/18-03-2021 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 6244/18-03-2021 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Εργασίες τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων του Δήμου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθμό 298 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Τρίτη 30/03/2021, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου & Προμηθειών.

Ακόμη παρακαλούμε να μας αποστείλετε βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από την οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η δυνατότητα διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων και ο τύπος οχημάτων που ελέγχονται, καθώς και πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008) από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

Και εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.