ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη, 23 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗ                                                                   Αρ.Πρωτ.: 3754
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας- Ξάνθη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19

Ο Δήμος Ξάνθης, κατόπιν της με αριθμό 49/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΡ6ΩΚ8-225) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τριών (23) ατόμων προς  κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Και Ποιότητας Ζωής, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας.

2.     Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ΄ Κατηγορίας

4.     Κάρτα Οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ΄ Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.

Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας,

2.     Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ' Κατηγορίας.

4.     Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ' Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους.

  B' ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.     Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας,

2.     Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω Επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,

3.     Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Γ' Κατηγορίας.

4.     Κάρτα οδηγού (ψηφιακός ταχογράφος)

5.     Αντίστοιχη εμπειρία σε οχήματα Γ' Κατηγορίας τουλάχιστον ενός (-1-) έτους

Σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτά διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων απορριμματοφόρων (τύπου V.KRAN V3) ανυψωτικής ισχύος 500kg, και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου. Οι πέντε (5) οδηγοί που θα απασχοληθούν στα απορριμματοφόρα τα οποία διαθέτουν υδραυλικό γερανό αποκομιδής υπόγειων κάδων, θα εκπαιδευτούν από την υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.3850/2010 και εφόσον αυτή ολοκληρωθεί θα γίνει η σχετική ανάθεση οδήγησης του αντίστοιχου απορριμματοφόρου.

οκτώ (8)  μήνες

3

τέσσερεις (4) μήνες

   

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

15

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 7 εδ. δ’ του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97)

τέσσερεις (4) μήνες

3

οκτώ (8) μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (κατεβάστε την πατώντας εδώ!) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (όπου απαιτείται).Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται)
  4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 25-02-2021 και ώρα 15.00 μ.μ., λόγω του κατεπείγοντος ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: . Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στο Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη, σε κλειστό φάκελο, εντός της ίδιας προθεσμίας και ώρας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

 


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.