ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 2 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 32992

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και έξι λεπτών με το Φ.Π.Α (142.630,06 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67131

Τηλ.: 2514350822

Telefax: 2541083424

E-mail:

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

Κωδικός NUTS: EL 512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 39830000-9, 33741100-7, 39831200-8, 39224000-8, 18424000-7, 39224000-8, 39224330-0, 39525800-6, 39831600-2, 39224310-4, 39224300-1, 19640000-4, 19640000-4, 19640000-4, 39224100-9, 39224100-9, 39224000-8, 39224350-6, 39224350-6, 33770000-8, 33761000-2, 39830000-9, 33691000-0, 33691000-0, 39831300-9, 33711110-1, 18424300-0, 33741100-7, 33741100-7, 24322500-2, 39831300-9, 39830000-9, 39830000-9, 39830000-9, 24455000-8, 34928480-6, , 4928480-6, 39224330-0, 39830000-9, 39525800-6, 39525800-6, 39224000-8, 39830000-9, 39830000-9, 33762000-9.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης» και συγκεκριμένα αφορά, τις ανάγκες καθαρισμού και απολύμανσης των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 12.078,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 57.849,46 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 48.886,35 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας 20.866,41 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Ε: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», του «Κέντρου Πολιτισμού», εκτιμώμενης αξίας 2.949,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 2% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (ομάδα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:

Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, στην έδρα του Δήμου Ξάνθης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης, με δική του φροντίδα και δικά του μέσα (οχήματα – προσωπικό), έως επτά (7) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία τους.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε πέντε (5) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των ομάδων ή κάποιων ομάδων (πχ. μία ομάδα ή δύο ομάδες).

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: δεν υπάρχουν

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 30η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα έναρξης 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και η ώρα λήξης 15:00΄.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τις ΚΑ: 02.10.6634 - 02.10.6635 – 02.15.6635 – 02.20.6634 – 02.20.6635 – 02.30.6634 – 02.30.6635 – 02.35.6634 – 02.35.6635 – 02.40.6634 – 02.40.6635 – 02.45.6634 – 02.45.6635 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Δήμου Ξάνθης καθώς και τις ανάλογες πιστώσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ξάνθης.

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016) 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, δημοσίευση της προκήρυξης, σε τρεις τοπικές εφημερίδες.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.