ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη, 08 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 22769
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας- Ξάνθη
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19
 
 
Ο Δήμος Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα τέσσερα (14) ατόμων, προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και τη χρονική περίοδο:
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ        ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

14

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ (παρ.7 έδαφ. Δ του άρθρου 21 του Ν.2190/94

Τέσσερεις (4)   μήνες

 
Η δαπάνη της μισθοδοσίας για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.70.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού», με το ποσό των 60.480,00 € και του Κ.Α. 02.70.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ», με το ποσό των 15.005,20 €, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 10-09-2020 λόγω του κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: . Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καλούνται να τα υποβάλουν στην Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη σε κλειστό φάκελο.
      
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
 
Κατεβάστε τη σχετική αίτηση, πατώντας εδώ

live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.