ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ξάνθη, 13 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ          
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας), του Γραφείου Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ορφέως & Αντίκα) καθώς και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.cityofxanthi.gr), οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι πίνακες προσωρινής επιλογής της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
 
 

live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.