ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΞΑΝΘΗ, 31 Ιουλίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:18400
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Α΄αρ.161 τεμαχίου) αγροκτήματος  Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση (άρθρο 196 του Ν.4555/2018).

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Α΄αρ.161 τεμαχίου) αγροκτήματος  Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 και την αρ. 174/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.580€.

Το ακίνητο συνορεύει Β.Δ με Εθνική οδό Ξάνθης –Καβάλας, Ν.Δ. με αγροτικό δρόμο (χωματόδρομο), Ν.Α με αγροτικό δρόμο (αδιάνοικτο) και Β.Α με το έτερο τμήμα Β΄ του ακινήτου. Βρίσκεται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ξάνθης, εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 24-5-85 για την εκτός σχεδίου δόμηση και δεν έχουν προσδιορισθεί χρήσεις γης, στην περιοχή. Με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.11α  Ν.4178/2013 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα κατωτέρα και ανάλογα με το είδος της επένδυσης:

α) για διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993,

β) για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή,

γ) για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή,

δ) για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.323/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, αρκεί να διαθέτουν την δέουσα επιχειρηματική εμπειρία και επενδυτική ικανότητα, καθώς επίσης να πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 18397/31.07.2020 διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω να απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας / καταστατικό.

-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου προς το 10% ενός έτους μισθωμάτων του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς.

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού

-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ τη ημέρα του διαγωνισμού.

-Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

-Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, η οποία θα έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες, πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας

-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ψηφιακής υπογραφής) όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει

ότι: α) - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα β) έχει λάβει γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του μισθίου την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του εκμισθωτή για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του, (με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ψηφιακής υπογραφής) ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν τελούν υπό πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.