ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ξάνθη, 30 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.:  18274
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541350821
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης σε κτίρια και περιβάλλοντες χώρους

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Υ9/12-03-2020 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ.

7945/12-03-2020 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και φιδοαπώθησης σε κτίρια, περιβάλλοντες χώρους κτιρίων και υπαίθριους χώρους του Δήμου Ξάνθης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η με αριθμό 444 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Πέμπτη  06/08/2020.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της  παραγράφου  1  του  άρθρ ου

73  του  Ν.4412/2016 . Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην  περίπτωση  79Α   του   Ν.4412/2016   και  αφορά  ιδίως:  αα)  στις  περιπτώσεις εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους  διαχειριστές,  ββ)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (άρθρο  80  παρ.  9  του  Ν.4412/2016,  όπως συμπληρώθηκε με την  π αρ.  7αγ  του  άρθρ ου  43  του  Ν.4506/2019  ).

Η  υπεύθυνη  δήλωση  γίνεται  αποδεκτή  εφόσον  έχει  συνταχθεί μετά  την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την  παρ.7 αδ  του  άρθρου  43  του  Ν.4605/2019  ).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80  παρ.12  του  Ν.4412/2 016  , όπως προστέθηκε με την  π αρ.7αδ  του  άρθ ρου   43   του Ν.4605/2019)  .

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.

ε. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.