ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 25413 50822
Αριθ. Πρωτ.: 12267/01-06-2020
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας (Ομάδα Α΄- Ομάδα Β΄), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 29.724,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2514350822
Telefax: 2541083424
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικοί CPV: 03452000-3 (Δένδρα), 03451006-6 (Φυτά), 03451100-7 (Φυτά για φύτευση σε παρτέρια), 24452000-7 (Εντομοκτόνα), 24457000-2 (Μυκητοκτόνα), 24453000-4 (Ζιζανιοκτόνα), 24456000-5 (Μυοκτόνα), 24440000-0 (Λιπάσματα), 24450000-3 (Αγροχημικά προϊόντα) 03111000-2 (Σπόροι γκαζόν) 09112200-7 (Τύρφη).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την «Προμήθεια δένδρων, φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους».
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, οι οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε δύο (2) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς αφορά το σύνολο της κάθε ομάδας, προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία ή και τις δύο ομάδες.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 16η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.35.6692 – 02.35.6693 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Δήμου Ξάνθης (με την με αριθ. 245/2020 & 161/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης).
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.