ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ξάνθη 18 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ. 8434
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών»

 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών», προϋπολογισμού επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών με το Φ.Π.Α (700.244,44€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67133

Τηλ.: 2541350821

Telefax: 2541083424

E-mail: ,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr

Κωδικός NUTS: EL 512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 09135100 - 5,  09134100 - 8, 09132100 - 4, 24951100 – 6

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών». 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», της Δ.Ε. Ξάνθης του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 254.867,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ», της Δ.Ε. Σταυρούπολης του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 32.192,26 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 3: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», του «Δήμου Ξάνθης», εκτιμώμενης αξίας 22.307,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 4: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», του «Κέντρου Πολιτισμού», εκτιμώμενης αξίας 14.981,51 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 5: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ», του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας 56.999,58 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 6: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 169.078,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 7: «ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκτιμώμενης αξίας 149.816,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο με το 0,5% του εκτιμούμενου συνολικού προϋπολογισμού, ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί (ομάδα), μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα γίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δηλαδή για ένα έτος από την υπογραφή της, πάντα με έγγραφη παραγγελία του γραφείου προμηθειών και ειδικότερα

  • Όσον αφορά το σκέλος των καυσίμων θέρμανσης αυτά, θα παραδίδονται με βυτίο στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης (Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης – Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης) και συγκεκριμένα σε κάθε Δημοτικό κτίριο που θα υποδεικνύεται από το Γραφείο Προμηθειών και σε διάστημα έως δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
  • Όσον αφορά το σκέλος των καυσίμων κίνησης, ο ανάδοχος της προμήθειας για το Δήμο Ξάνθης και των Νομικών Προσώπων του υποχρεούται να δηλώσει εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης από τις οποίες θα παραδίδονται τμηματικά οι ποσότητες, ανάλογα με τις ανάγκες
  • Η παράδοση των ειδών (καυσίμων κίνησης), θα γίνεται αυθημερόν στο πρατήριο (επιχείρηση) της μειοδότριας επιχείρησης (δηλ. στο πρατήριο υγρών καυσίμων) ή εντός του Δήμου.
  • Όσον αφορά το σκέλος των λιπαντικών, η προμήθεια θα γίνεται πάντα με έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Προμηθειών και τα είδη θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης σε διάστημα επτά (7) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.
  • Όσον αφορά τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ξάνθης, η παραγγελία των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του κάθε Νομικού Προσώπου και η παράδοση, των καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται στα σημεία που θα υποδειχθούν από τις παραπάνω Υπηρεσίες, σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημέρα παραγγελίας, ενώ των καυσίμων κίνησης θα γίνεται αυθημερόν στο πρατήριο υγρών καυσίμων (επιχείρηση) της μειοδότριας επιχείρησης.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η προμήθεια υποδιαιρείται σε επτά (7) επιμέρους ομάδες και η υποβολή της προσφοράς μπορεί να αφορά το σύνολο των ομάδων ή και μία μόνο ομάδα.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 20 Μαρτίου 2020 και η ώρα έναρξης η 10:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 30/04/2020 και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.10.6641 - 02.10.6643.01 – (02.10.6643.02 Δ.Ε. Σταυρούπολης) – 02.15.6641 - 02.15.6643 – 02.15.6644 – 02.20.6641 – 02.20.6643 – 02.20.6644 – 02.30.6641.01 – (02.30.6641.02 Δ.Ε. Σταυρούπολης) – 02.30.6644 – 02.35.6641 – 02.35.6643 – 02.35.6644 – 02.40.6643 - 02.70.6643, του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου. Σχετική η με αριθ.  296/2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης. Τους ΚΑ: 10-6641.001 – 15-6643.001, του προϋπολογισμού 2020 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με σχετικές τις με αριθ. Α-137/2020 και Α-138/2020 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. Τους ΚΑ: 15-6641 – 15-6643, του προϋπολογισμού 2020 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης με σχετικές τις με αριθ. Α-62/2020 και Α-63/2020 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Προέδρου του Κ.Κ.Π.Α. του Δήμου Ξάνθης.

 

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail :

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/03/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε τρεις τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.