ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΞΑΝΘΗ, 31 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                             ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:3076
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση

του αρ. :158 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΥΚΗΣ,

Δ.Κ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία η εκμίσθωση

του ανωτέρω αγροτεμαχίου το οποίο προορίζεται για καλλιέργεια, σύμφωνα µε τους όρους της αρ. πρωτ. 16387/1-7-2019 διακήρυξης και της αρ. 246/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, µε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Αγροτεμάχιο αρ. 158 που βρίσκεται στη θέση ‘’Καινουριές Λεύκης΄΄  (7,500 στρ.) σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 165€/ ετησίως,

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για οκτώ (8) έτη, καλλιεργητικές περιόδους 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 13η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (αρ.323/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, γεγονός που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως από το Δημοτολόγιο του Δήμου Ξάνθης και βεβαίωσης μονίμου κατοικίας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του Δήμου, ποσού ίσου προς το 10% ενός έτους μισθωμάτων του οριζόμενου ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς , ποινικό μητρώο γενικής χρήσης, βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα. Επίσης οφείλουν να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει: Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης, Αστυνομική Ταυτότητα, Φορολογική ενημερότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων της διακήρυξης από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου, (πλατεία Δημοκρατίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από την παρακάτω διεύθυνση https://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/nea/prokdiag, της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Κατεβάστε την διακήρυξη πατώντας εδώ!

 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.