ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες:Κατερίνα Μαυρομάτη
Τηλέφωνο:2541350827
ΞΑΝΘΗ, 10 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ. 596

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου χώρου που βρίσκεται έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου  έκτασης 3.024 τ.μ. (συνημ.σκαρίφημα) με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2020, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 29.816,64€ ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από από  03-02-2020 έως 2-3-2020.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, την  23η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ.πρωτ. 590/10-01-2020 διακήρυξης. Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30΄ νωρίτερα (από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας) στην επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 2.981,66 € υπέρ του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά τη δημοπρασία σε όλους εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτή, με άλλη όμοια ποσού ίσου  προς το 10%  με το ποσό της τελευταίας του προσφοράς.

Η  περιληπτική  διακήρυξη  θα τοιχοκοληθεί δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου καθώς επίσης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων του Δήμου (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350827 κα Μαυρομάτη Κατερίνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης στη διαδρομή:  www.cityofxanthi.gr/ Ενημέρωση/ Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί) και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΑΔΑ:6ΧΞΥΩΚ8-0Ω2                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
α/α
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο και του όρους της διακήρυξης, πατώντας εδώ!
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.