ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΞΑΝΘΗ, 30 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.36023
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Κατερίνα Μαυρομάτη
Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.Κ. 67133-Ξάνθη
Τηλ.:2541350827
E-mail:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ KEΠ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με το 270/1981 Π.Δ (ΦΕΚ 77/Α’/30.09.1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», το  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06..06)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», την αρ.213/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης  διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου, την αρ. 237/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης νέων όρων διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου,

ΚΑΛΕΙ

Τους  ενδιαφερόμενους  που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής  προθεσμίας είκοσι ημερών (20) από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης  να παραλάβουν  τους  αναλυτικούς  όρους  διακήρυξης  και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος  μισθώσεως  ακινήτου στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας), υπόψη του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων Δήμου Ξάνθης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος  γίνονται δεκτές μέχρι  και  την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

- Το ακίνητο θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να είναι ισόγειο με ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον  80τ.μ και να βρίσκεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων που περικλείονται από τις οδούς Σαράντα Εκκλησιών - Ανδρανουπόλεως - Περικλέους - Ανδρέου Δημητρίου - Παλαιών Πατρών Γερμανού - 28Ης Οκτωβρίου - Σαράντα Εκκλησιών.

-Να πληροί τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

-Να είναι διαμορφωμένο ή να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον εκμισθωτή, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, (εντός μηνός από την έγκριση κατακύρωσης) ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

-Οι συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο) πρέπει να είναι σε άριστη , πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

-Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και χώρους υγιεινής (1 εξ αυτών για ΑΜΕΑ)

-Να διαθέτει θέρμανση και να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α.  

-Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη κατά προτίμηση με σύστημα χαμηλής κατανάλωσης και να εξασφαλίζει πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α.    

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 12 έτη με δυνατότητα παράτασης η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

α) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με χρήση θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού: βεβαίωση αρμοδίας αρχής (πολεοδομίας) για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει

Εφόσον η οικοδομική άδεια που κατατίθεται αναφέρεται σε χρήση άλλη από την ζητούμενη στην περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωση τους για έκδοση οικοδομικής αδείας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του προαναφερομένου νόμου, που θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ) Αντίγραφο τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο.

δ) Αντίγραφο σχεδίων κατόψεων θεωρημένο από μηχανικό

ε) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

στ) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση, η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: α) να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του  εντός 1 μηνός από την ημερομηνία έγκρισης καθώς και β) να εκδώσει με δική του δαπάνη την τυχόν απαιτούμενη οικοδομική άδεια γ) να εκδώσει με δική του ευθύνη και δαπάνη Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

η) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ, Υπεύθυνη δήλωση όπως ορίζεται στο στοιχείο ζγ.)

θ) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 500,00 ευρώ.

Η διακήρυξη  διατίθεται από το Τμήμα Ταμείου & Εσόδων , Κεντρικό Δημαρχείο-Πλατεία Δημοκρατίας,  κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., τηλέφωνο: 2541350827  και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr στη  διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις, διαγωνισμοί.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, πατώντας εδώ!
 
 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.