ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ξάνθη, 20 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 35229
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                             
Τμήμα Δ/κών Υπηρεσιών                                              
Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού                                            
Πληροφορίες    :     Ιορδανίδου Παρθένα                     
Ταχ. Δ/νση         :         Ορφέως & Αντίκα
671 00  Ξάνθη         
Τηλέφωνο         :      25410 28398  Fax: 25410 72241    
E-mail                  :        
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
έχοντας υπόψη:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012
  • Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης όπως ψηφίσθηκε (ΦΕΚ 1419/τ.Β΄/12-06-2013) και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 3217/τ.Β΄/14-09-2017 και 3095/τ.Β’ /01.08.2019 ΦΕΚ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  • Την υπ΄ αριθμ. 31709/21-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Την ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης για επικουρία σε νομικά θέματα του Δήμου Ξάνθης
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, ο οποίος θα ασκεί τα ειδικά καθήκοντα:
  • θα παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για τα νομικά θέματα του Δήμου και των νομικών προσώπων του,
  • θα παρέχει υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεων του για θέματα διασφάλισης, αξιοποίησης και διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας,
Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο ειδικός συνεργάτης θα είναι επιτελικά και δεν θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1) Να έχουν Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3) Να διαθέτουν αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε νομικά θέματα.

4) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

5) Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

6) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ζώνη (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν.3584/2007).

7) Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος, άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

8) Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν θίγονται. (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).

9) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007). Δεν διορίζονται όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

10) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,

11) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, λόγω καταδίκης,

12) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

13) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου». (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

2) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

3) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

4) Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

5) Αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

6) Αποδεικτικά της επαγγελματικής απασχόλησης ή των επαρκών γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας σε νομικά θέματα.

7) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν έχουν κανένα από τα κωλύματα διορισμού, που προβλέπονται από τα άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007.

8) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

9) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάρια-εκπαιδεύσεις κλπ) κατά την κρίση του υποψηφίου, το οποίο ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Οι αποδοχές του ειδικού συνεργάτη, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του ν.4354/2015.
Η πλήρωση της θέσης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεσή του για τη διατήρησή του.
            Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο Ξάνθης.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του ειδικού συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο Ξάνθης, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα αποδεικτικά των προσόντων και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ορίζονται παραπάνω, πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ορφέως & Αντίκα, Ξάνθη, ΤΚ 67132, απευθύνοντάς την στη: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών/Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 25410 28398). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική/ες εφημερίδα/ες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και έντυπες αιτήσεις, θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Ταχ.Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα – τηλ.:25410 28398).
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί σε εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  
ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.