ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ξάνθη         14 /11/2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              Αρ. Πρωτ. : 30920
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Πληροφορίες: Σουλτάνα Καμπούρη
Τηλ.: 2541022332
email:
 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
 1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», με προϋπολογισμό 210.479,68 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην με αρ. 205/4-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Η μελέτη συντίθεται από τις κατηγορίες μελετών 16, 10, 9 και 13 με προεκτιμώμενη αμοιβή 169.741,68 € (χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.), CPV: 71335000-5 [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ]
  Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, από τον Κ.Α.Ε. 02.30.7412.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.
 1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 1. Η   Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής σύμφωνα με το αρ.πρωτ.3005/03-06-2019 έγγραφό της.
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr). Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Αικατερίνη Μαυρομάτη, 2541350827, . Αναπληρωτής χρήστης του ΕΣΗΔΗΣ τίθεται ο Ανδρέας Χατζής, τηλ. 2541070421, fax 2541076064, mail .
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-12-2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 03-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16, 10, 9 και 13 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.394,00 € και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 27-07-2020.
 1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της.
 1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες και ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έντεκα (11) εβδομάδες.
 1. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.