ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ημερομηνία: 13-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 30826
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
ΠΡΟΣ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με αντικείμενο την παροχή ασφάλισης οχημάτων - μηχανημάτων 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Κατόπιν της από 24-10-2019 Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικές Προδιαγραφές του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης (όπου περιγράφονται αναλυτικά οι καλύψεις της ασφάλισης και τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ξάνθης) και του με αριθμό πρωτ. 29398/01-11-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης για ένα έτος, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή και σε διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν το ως άνω αντικείμενο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Ξάνθης, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του.
Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 € και θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς εξόδων: 02.10.6253, 02.15.6253, 02.20.6253, 02.30.6253, 02.35.6253, 02.45.6253 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2019 και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της  σύμβασης, καθώς και την ασφάλιση νέων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής αντίστοιχα.
Η πληρωμή θα γίνει με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία παραστατικά το αργότερο έως τις 28/02/2020. Ο ασφαλιστής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν  κατά την κείμενη νομοθεσία.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του προϋπολογισμού (των 19.500,00 €), -επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης -, μέχρι και την Παρασκευή 22/11/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, μαζί με την οποία και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, απαιτείται να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Επίσης παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκείτε το επάγγελμά σας, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας ότι λειτουργείτε νόμιμα και κατέχετε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
 
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
 
Συνημμένα:
  1. Η από 24-10-2019 Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης
  1. Ο από 01-11-2019 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.