ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: 27976
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
 
ΠΡΟΣ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς με αντικείμενο την παροχή ασφάλισης κτιρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν της από 24-09-2019 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 25019/24-09-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την ασφάλιση του Δασικού Χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς για ένα έτος, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή και σε διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 και καλεί τις επιχειρήσεις που έχουν το ως άνω αντικείμενο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο Ξάνθης, για την ασφάλιση του Δασικού Χωριού.

Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 € και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό εξόδων: 02.15.6251 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2019. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ασφαλιστής που δεν θα προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν και ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Η πληρωμή θα γίνει με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία παραστατικά το αργότερο έως τις 31/12/2019. Ο ασφαλιστής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν  κατά την κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του προϋπολογισμού (των 1.200,00 €), -επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης -, μέχρι και την Τετάρτη 30/10/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Επίσης παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκείτε το επάγγελμά σας, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας ότι λειτουργείτε νόμιμα και κατέχετε ισχύουσα άδεια λειτουργίας, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης
Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.