19PROC005666396 2019-10-07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες

(

e-mail

Διεύθυνση

: Αικατερίνη Μανά

: 2541077463

:

:Πλ. Διοικητηρίου 1

  67132 Ξάνθη

 
ΑΔΑ: Ω8ΠΠΩΚ8-ΙΑΛ
                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
           Ξάνθη 07 /10 /2019
           Αρ. Πρωτ. : 26403
 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»  ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 892.400,00 ΕΥΡΩ (με τη δαπάνη Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) και με τους όρους που προβλέπονται στην αρ. 174/01-10-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Ξάνθης. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 717.430,51€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ).

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, CPV: 45233141-9 & CPV: 45233223-8, Κ.Α.Ε.02.30.7323.06 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης.

 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών,  του άρθρου 95 παρ. 2(α)  του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ).
 2. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής σύμφωνα με το αρ.πρωτ.3005/03-06-2019 έγγραφό της.
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στη διεύθυνση (www.cityofxanthi.gr).  Πληροφορίες για το διαγωνισμό: : Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, τηλ. 2541350823, e-mail ,   με αναπληρωτή τον Ανδρέα Χατζή, τηλ. 2541070421, e-mail 
 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η    15-11-2019, ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 10:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από την Επιτροπή Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. , στην κατηγορία για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την           Ένωση          Προσαρτήματος        I         της     ως      άνω    Συμφωνίας,    καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 393,00 € και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 15-09-2020.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 540 Η.Η. .
 2. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.