ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 25410 26355
Αριθ. Πρωτ.: 21349/21-08-2019
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας Καυσίμων κίνησης Δ.Ε. Σταυρούπολης, προϋπολογισμού 36.095,16 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2514026355
Telefax: 2541026355
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 2. Κωδικοί CPV: 09134100 – 8, 09132100 - 4
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης Δ.Ε. Σταυρούπολης
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα γίνεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, δηλαδή για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (συμβατική αξία).
Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή.
Ο εφοδιασμός καυσίμων κίνησης θα πραγματοποιείται αυθημερόν στις εγκαταστάσεις που δήλωσε ο προμηθευτής, κατόπιν έγγραφης εντολής από τον Δήμο Ξάνθης.
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να δηλώσει εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου Ξάνθης από τις οποίες θα παραδίδονται τμηματικά οι ποσότητες, ανάλογα με τις ανάγκες.
 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση
 2. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια δε υποδιαιρείται σε ομάδες και η υποβολή της προσφοράς θα αφορά το σύνολο των ειδών.
 3. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν
 4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι μήνες
 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 7. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τις με ΚΑ: 02.10.6643 - 02.15.6643 –02.20.6643 – 02.30.6643 - 02.35.6643 – 02.40.6643 – 02.15.6641 – 02.20.6641 – 02.30.6641 – 02.35.6641 –02.20.6644 – 02.15.6644 – 02.10.6641 – 02.35.6644 πιστ΄βσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 - 2020 του Δήμου Ξάνθης. (με την αριθ. 372/2019 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης για τη διάθεση της πίστωσης)
 8. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.