ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 13 Αυγούστου  2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                              Αριθ. Πρωτ.: 20907
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541026355
                                                                                    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με την ενοικίαση κινητών χημικών τουαλετών.
 
Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό 8/02-07-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμό, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 16497/02-07-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει για την Διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας Ξάνθης, την Τοποθέτηση – διαχείριση - απομάκρυνση κινητών χημικών τουαλετών, για τις επτά (7) ημέρες της ΕΕΚ 2019 ( ΟΜΑΔΑ Δ).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι και την Πέμπτη 22/08/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε: 
  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.
  1. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος
 
 
Συνημμένα:
  • Η με αριθμ. 8/02-07-2019 Μελέτη- Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Προγραμματισμό, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Ξάνθης
  • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ
 
Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη